Sermon Notes

Sermon Notes

Date Title Author
11/10/19 When God Says NO - Powerpoint slides Troxel Ballou WhenGodSaysNo.pdf
08/09/17 Ephesians: Your Identity in Christ Scott Kercheville Ephesians_Sermons_Your_Identity_In_Christ.pdf
08/17/16 Ruth: Emptied and Filled Scott Kercheville RuthSermons_Emptied_and_Filled.pdf
08/24/15 Habakkuk: Faith in Uncertainty Scott Kercheville HabakkukSermons_FaithInUncertainty.pdf
12/01/14 Jonah: Sovereign & Merciful God Scott Kercheville JonahSermons_SovereignMercifulGod.pdf